skip to Main Content

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Aleiah en de deelnemer.

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen
Het trainingsinstituut: Aleiah gevestigd aan de Korhoenlaan 1-70 te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08190835.
De deelnemer: degene die zich na akkoordverklaring van het aanmeldingsformulier op de website heeft ingeschreven voor een van de door het trainingsinstituut georganiseerde opleidingen.
De website: informatie van het trainingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende live en online evenementen zijn vermeld.
Overeenkomst: overeenkomst tussen Aleiah en de deelnemer om de gevraagde live en online evenementen te verzorgen respectievelijk te ontvangen tegen de vastgestelde vergoeding.

Artikel 2 De opleiding
Het trainingsinstituut verzorgt de live en online evenementen zoals deze vermeld staan op de website.

Artikel 3 De overeenkomst tussen het trainingsinstituut en de deelnemer
a. De overeenkomst tussen het trainingsinstituut en de deelnemer wordt schriftelijk, via e­mail of via het aanmeldingsformulier op de website aangegaan. De overeenkomst gaat in zodra de aanmelding door het trainingsinstituut ontvangen is.
b. De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmelding per e-mail een bevestiging van inschrijving van het trainingsinstituut.
c. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het aanmeldingsformulier mede te ondertekenen.
d. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het trainingsinstituut te melden.
e. Indien de deelnemer is toegelaten tot een online evenement is deze niet overdraagbaar aan een ander persoon.
f. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een live evenement is deze bij verhindering overdraagbaar aan een ander persoon. De deelnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.
g. Door zich aan te melden accepteert de deelnemer deze Algemene Voorwaarden.
h. Indien er een maximum wordt gesteld aan het aantal deelnemers zal de datum van betaling bepalend zijn voor het deelnemen aan de live en online evenementen.

Artikel 4 Kosten van de live en online evenementen
Aan de live en online evenementen zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:
a. Lesgeld: het trainingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
b. Leermiddelen en materialen: het trainingsinstituut bepaalt de kosten voor readers en downloads en vermeldt deze op de website.

Artikel 5 Betaling van het lesgeld
a. Het trainingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
b. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. De laatste termijn dient betaald te zijn voor de aangegeven datum.
c. Het trainingsinstituut mag deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het trainingsinstituut blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
e. Het lesgeld is per persoon zowel voor de live als online evenementen. Als Aleiah bemerkt dat de online evenementen bijgewoond worden door personen die niet betaald hebben, houdt Aleiah zich het recht voor per direct de verbinding met die personen te verbreken en ook met degenen die hen de toegang verleend hebben. In dat geval wordt het lesgeld van het betreffende evenement niet teruggeven aan de persoon die andere mensen toegang verleend heeft en wordt deze persoon uitgesloten van deelname aan toekomstige online evenementen.

Artikel 6 De voorwaarden voor het annuleren van trainingen en seminars
Indien de live en online evenementen door de deelnemer wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a. Annulering geschiedt per e-mail met bericht van ontvangst. Onder bericht van ontvangst wordt verstaan: een bevestiging van de annulering middels een e-mail vanuit Aleiah.
b. Voor de live en online cursussen gelden de volgende annuleringskosten:
Bij annulering tot 7 werkdagen (wettelijke bedenktijd) na aanmelding: geen annuleringskosten.
Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus: de aanbetaling.
Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag voor aanvang van de opleiding of cursus: 50% van het cursusbedrag.
Bij annulering op de dag van of na aanvang van de opleiding of cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
c. Voor live en online workshops en masterclasses gelden de volgende annuleringskosten:
Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de workshops en lezingen wordt € 25 in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag voor aanvang van de workshops en lezingen is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst
a. De deelnemer kan een overeenkomst ten alle tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
b. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 bestaat, als het onderwijs door het trainingsinstituut met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.
c. Het trainingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het trainingsinstituut of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 8 Invordering van het lesgeld
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de deelnemer in gebreke blijft met betalen van het verschuldigde cursusbedrag tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso, c.q. proceskosten.

Artikel 9 Materialen
Het trainingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de live en online evenementen ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het trainingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de deelnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a. Het trainingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemers toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
c. Het trainingsinstituut gaat in haar selectie uit van deelnemers die in staat zijn tot zelfreflectie en over gezond denk- en werkniveau beschikken. Het volgen van de live en online evenementen is geheel op eigen risico van de deelnemer. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de live en online evenementen en veranderingen in gezondheid vallen buiten de verantwoordelijkheid van het trainingsinstituut.
d. Indien het trainingsinstituut om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.
e. Het is mogelijk dat het trainingsinstituut op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Het trainingsinstituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11 Wijzigen van lestijden, plaats en trainer
a. Het trainingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de datum en locatie van de live en online evenementen of de aanvangs- en eindtijden minimaal 7 dagen voor aanvang van de live en online evenementen te wijzigen. Indien de deelnemer met deze wijziging niet kan instemmen, kan de deelnemer dit binnen 3 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de deelnemer worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het trainingsinstituut worden gerestitueerd.
b. Het trainingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de aanvangs- en eindtijden, dan wel de plaats waar de live en online evenementen worden gegeven tussentijds te wijzigen.
c. Bij ziekte van een trainer of andere bijzondere omstandigheden zorgt het trainingsinstituut voor herhaling op een andere datum.
d. In gevallen zoals genoemd in lid b en lid c kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

Artikel 12 Annulering door Aleiah
In het geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of situaties van overmacht, behoudt Aleiah zich het recht voor de live en online evenementen te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail, en in geval van annulering binnen twee dagen voor aanvang van de live en online evenementen tevens telefonisch, op de hoogte gesteld. Als de trainingen en seminars door Aleiah worden geannuleerd, wordt het gehele bedrag, na ontvangst van het rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

Artikel 13 Verboden attributen en activiteiten
a. Het doel van de live en online evenementen is werken vanuit het eigen kanaal. Om het eigen kanaal en de energie tijdens de trainingen zuiver te houden, is het meenemen van attributen waaronder (kristallijnen) schedels, kristallen, (half)edelstenen, esoterische informatiedragers, talismannen en andere symbolische voorwerpen niet toegestaan. Aleiah behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de attributen uit de ruimte te verwijderen.
b. Het is ten strengste verboden opnames te maken van live en online evenementen. Aleiah behoudt zich het recht voor om als zij merkt dat er opnames gemaakt worden bij  evenementen, deze deelnemers verdere toegang tot de evenementen te ontzeggen.

Artikel 14 Auteursrecht
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het trainingsinstituut berust bij het trainingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het trainingsinstituut.

Artikel 15 Geschillen
Bij geschillen tussen de deelnemer en het trainingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Aleiah en de deelnemer, kan een klacht aan de directie van het trainingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 16 Website
Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de live en online evenementen op de website voorbehouden.

 

 

Back To Top