skip to Main Content

Door aleiah.nl te bekijken, haar informatie te gebruiken en bestellingen te doen, stem je in met deze disclaimer en de algemene voorwaarden van Aleiah.

Aleiah behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat tevoren mede te delen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aleiah spant zich in om de inhoud van aleiah.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op aleiah.nl aangeboden informatie en diensten worden geleverd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aleiah.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de aleiah.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Tevens komt er geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor de op aleiah.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aleiah nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op aleiah.nl liggen bij Aleiah.

De inhoud van aleiah.nl is beschikbaar onder de Creative-Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Eigen verantwoordelijkheid

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Het maakt niet uit wat anderen zeggen of doen, jij bent verantwoordelijk voor jouw keuzes en handelingen en de consequenties daarvan. Aleiah geeft advies, begeleidt je op jouw reis naar huis, maar jij bent de enige die stappen kan zetten. Aleiah neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor jouw leven. Als jij op deze website iets vindt dat bij jou past en waar jij wat aan hebt, neem het mee en laat het groeien. Zo niet, laat het dan liggen. Uiteindelijk kom jij altijd thuis, hoe lang jouw weg ook duurt.

Back To Top